Palveluehdot

1. Osapuolet ja soveltamisala

Palveluehtoja sovelletaan Innoventum Oy:n - jäljempänä toimittaja, sekä palvelun ostajalle, jäljempänä asiakas, toimittamiin palveluihin.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun toimittaja myy ja asiakas ostaa erillisessä tarjouksessa ja/tai palvelusopimuksessa määritellyn mukaisia tuotteita tai palveluita.

Sopimus koskee ainoastaan sopijapuolia eikä se ole siirrettävissä osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle ilman molempien sopijapuolien suostumusta.

3. Kaupan kohde ja tekijänoikeudet

Kaupan kohteena on hyväksytyn tarjouksen, tai palvelusopimuksen erittelyn mukainen tuote tai palvelu, kuten käyttöoikeus toimittajan ylläpitämälle Internet –mediajakelupalvelimelle, www-palvelimelle, ohjelmointityö, konsultointi, tai sovelluksen myynti tai vuokraaminen sovellusvuokrauspalveluna.

Asiakas vakuuttaa, että omistaa riittävät tekijän- ja muut oikeudet toimittajalle toimittamaansa, tai toimittajan palvelimille siirtämäänsä tai sieltä jakelemaansa materiaaliin. Mikäli toimittajaan kohdistetaan vaatimuksia asiakkaan toimittaman materiaalin johdosta, toimittajalla on oikeus asiakkaan suostumuksetta ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sekä itsensä että asiakkaan suojaamiseksi tällaisia vaatimuksia vastaan - poistamalla riidanalainen materiaali palvelusta vastaamaan oikeudenkäyntihaasteisiin jne. Asiakas on velvollinen suorittamaan toimittajalle korvauksen tämän edellä mainitun kaltaisista toimenpiteistä, mukaan lukien mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimittajalle kaikki vahingot, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan toimittamaan materiaaliin ei ollut riittäviä tekijän- ja muita oikeuksia tai se muutoin on ollut lain vastainen.

 

4. Hinnasto ja maksuehdot

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun palvelu on kytketty käyttöön ja asiakkaalle on luovutettu palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset.

Palvelun tai tuotannon toimitus hyväksytään joko vastaanottotarkastuksessa ilmaistun hyväksynnän tai vastaanottotarkastuksen laiminlyönnin perusteella. Vastaanottotarkastus suoritetaan asiakkaan toimesta asiakkaan omalla kustannuksella kahden viikon kuluessa toimittajan ilmoitettua tuotannon valmistumisesta uhalla että oikeus reklamaation tekemiseen sekä vahingonkorvaukseen ja mahdolliseen sopimussakkoon menetetään.

Laskutus alkaa palvelun toimituksesta ja tapahtuu laskutuskausittain etukäteen laskua vastaan voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Maksuaika on 14 päivää netto laskun lähettämisestä. Saatavalle kertyy korkolain mukainen viivästyskorko.

Toimittaja ilmoittaa asiakkaalle hinnaston muutoksista. Muuttunut hinnasto tulee voimaan ilmoittamiskuukautta seuraavan kuukauden jälkeen.

5. Takuuaika ja virhevastuu

Toimittaja vastaa toiminnallisten virheiden korjaamisesta sovellusvuokrauspalveluissa koko sopimuskauden ajan, sekä asiakkaalle luovutetuissa palveluissa kolmen kuukauden ajan palvelun luovutuksesta, ellei erikseen muuta sovita. Virhevastuu rajoittuu toimittajan velvollisuuteen korjata havaittu virhe.

Virheet korjataan mahdollisimman pian niiden ilmituonnista.

 

6. Osapuolten oikeus vahingonkorvaukseen ja vastuunrajoitus

Sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen ellei palvelusopimuksessa jossakin kohtaa nimenomaisesti toisin mainita.

Sopijapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen toisen sopijapuolen tahallisesti aiheuttaman välittömän vahingon johdosta. Virheen johtuessa palvelusta tai tuotannosta vahingonkorvauksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää määrää, joka on 15 % arvonlisäverottomasta sopimussummasta. Kuukausihintaisissa ylläpito- ja jakelupalveluissa korvaus on korkeintaan määrä, joka vastaa 2 kuukauden laskutusta. Mikäli virhettä ei pystytä kohdentamaan edellä mainitulla tavalla noudatetaan sitä laskentatapaa, joka johtaa vahingonkärsijän kannalta parempaan lopputulokseen. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palvelussa olevan virheen seurauksena vahingonkorvausta, mikäli asiakkaalla on ollut mahdollisuus rajoittaa vahingon syntymistä tai laajentumista omalla toiminnallaan, vahinkoon johtanut seikka on ollut asiakkaan tiedossa eikä siitä toimittajalle ole tästä huolimatta ole ilmoitettu, asiakkaalla on mahdollisuus ottaa vahingon varalta vakuutus eikä näin ole menetelty, tai asiakas on muutoin törkeän huolimattomalla tai tahallisella menettelyllä aiheuttanut vahingon. Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen myöskään, mikäli toimittajan toimittamaan palveluun tekee muutoksen jokin muu taho kuin toimittaja.

Asiakas vastaa kolmannelle taholle syntyneestä vahingosta palveluun tai tuotantoon sisällytetyn materiaalin aiheuttamasta vahingosta. Toimittaja vastaa ainoastaan itse tai alihankkijoidensa tuottamista lähdekoodin osista siinä käyttöympäristössä ja teknisten vaatimusten osalta kuin mitä määrittelyn yhteydessä on sovittu. Toimittaja ei vastaa siitä palvelun tai sovelluksen ylläpidossa syntyvästä alle 48 tunnin kertakatkoksesta, jonka palvelimen tai verkkoyhteyksien korjaaminen, huoltaminen, palauttaminen tai muu työ tai toimenpide aiheuttaa. Toimittaja ei myöskään vastaa siitä, mikäli toimittajan käyttämän verkkoyhteystoimittajan palvelussa on virhe, tai asiakkaan tietojärjestelmä, siinä oleva laite tai asennus tai että muutoin olosuhteet eivät vastaa määrittelyä.

Toimittaja ei vastaa tietokoneviruksen ohjelmalle tai järjestelmälle aiheuttamasta vahingosta. Sama koskee satunnaisen verkkovierailijan rikoksen avulla tai muuten aiheuttamaa vahinkoa. Tehtyä tai aiheutunutta muutosta koskeva vastuunrajoitus ulottuu myös toimittajan järjestelmään.

 

 

7. Ilmoitukset

Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti, ja niiden perille saapumisesta vastaa lähettäjä. Ilmoituksen on oltava nimenkirjoitukseen oikeutettujen henkilöiden allekirjoittama.

8. Riitojen ratkaisu

Riita-asiat ratkaistaan Joensuun tai Helsingin käräjäoikeudessa, ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu.

9. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja muuttaminen

Sopimus tulee voimaan asiakkaan hyväksyessä toimittajan tarjouksen, tai molempien osapuolten allekirjoittaessa palvelusopimuksen palvelun tuotannosta. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi.

Tuotantosopimus on voimassa sovitun tuotannon valmistumiseen saakka. Sopimusta koskevat muutokset, jotta ne tulisivat sopijapuolia sitovaksi, on tehtävä kirjallisesti, ja muutoksen yhteydessä on todettava, minkä sopimuksen kohdan se muuttaa, kumoaa tai poistaa.

10. Salassapitovelvollisuus

Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään salassa toistensa liiketoiminnasta saamansa liikesalaisuuksina pidettävät seikat. Liikesalaisuutena pidetään tietoa, joka merkitään toiselle sopijapuolelle annettuihin asiakirjoihin maininnoin ”luottamuksellinen”, ellei toinen sopijapuoli pysty heti osoittamaan, että tieto on julkisesti muualta saatavilla. Mikäli tämä tieto myöhemmin tulee julkiseksi, on sopijapuoli velvollinen välittömästi ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle ja osoittamaan, että tiedon julkiseksi tulo ei riippunut tästä sopijapuolesta. Sopijapuolet ovat velvollisia myös huolehtimaan siitä, että sopijapuolen työntekijät tulevat riittävällä varmuudella salassapitovelvollisuuden piiriin. Salassapitovelvollisuus jatkuu, vaikka sopimus saatettaisiin lakkaamaan tuotantoa ja ylläpitoa koskevin osin.

 

11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on sellainen sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtunut tai ilmennyt sopijapuolista riippumaton, ennalta arvaamaton seikka, kuten tulipalo, sota, maanjäristys, käyttövoimarajoitus, ylijännite tai lainsäädännön muutokset, jotka estävät tai tekevät mahdottomaksi sopimukseen perustuvien velvoitusten täyttämisen. Luettelo on esimerkinomainen eikä sitä ole tarkoitettu tyhjentäväksi. Yhtäjaksoista yli 48 tuntia kestävää yleisen sähköverkon taikka tietoliikenneverkon katkosta pidetään ylivoimaisena esteenä.

12. Irtisanominen

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä noudatetaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, joka lasketaan irtisanomista seuraavan kuukauden alusta. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen palvelun tuotannon vielä ollessa kesken on toimittajalla oikeus laskuttaa irtisanomisilmoituksen saapumishetkeen saakka tehty työ.
Jos sopimus irtisanotaan kesken laskutuskauden, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen suoritettuja maksuja ei palauteta.

Toimittajalla ei ole velvollisuutta säilyttää sopimuksen päättymisen jälkeen asiakkaan materiaalia taikka kaupan kohdetta asiakkaan lukuun.